"Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi".

Phaolomoi.net Fr Thai  sings "Len Nui Sion", "Ben Song Babylon", "Chi co mot Chua"