Thông Báo-News & Events

 
         

Mass time changes during summer - Giờ Thánh lễ trong mùa hè

posted May 19, 2016, 9:31 AM by hvmcc admin   [ updated May 19, 2016, 9:31 AM ]        May 29, 2016 thru August 21, 2016 - Mass on Sunday will be at 8:00 am  & 10:00 am


      

Lớp rửa tội cho tháng 6 - June Baptism class

posted Sep 1, 2015, 1:55 PM by hvmcc admin   [ updated May 16, 2016, 8:03 AM ]


 Lớp học rửa tội (Baptism class for parents & godparents) - June 9, 2016 -  from 7:15 pm - 9:00 pm             tại văn phòng giáo lý (CCD office)

          Rửa tội - (Baptism) - June 19, 2016  after 10:00 am  mass on Sunday
 
 
 
       ***Xin lưu ý - Cha mẹ và người đỡ đầu phải học lớp rửa tội.  Cha mẹ  phải sống đạo tốt trước khi rửa tội cho con em***
       ***Attention- parents and godparents must take the baptism class.  Parents must be good and practicing Catholics before having the child baptized ***


        Lớp học rửa tội - vào tuần thứ 2 của mỗi tháng nhằm ngày thứ 5 trong tuần /  Baptism class falls on the 2nd week of each month on a Thursday
        Rửa tội các em - vào tuần thứ 3 sau thánh lễ thứ 2 ngày Chúa nhật / Baptism is on the 3rd Sunday of each month after 2nd mass
        

Untitled

posted Sep 1, 2015, 1:53 PM by hvmcc admin   [ updated May 19, 2016, 9:25 AM ]


          

Ngày học cuối của lớp Giáo lý & Thiếu nhi, Việt Ngữ 2015-2016 - End of school year 2015-2016ed

posted Jun 19, 2015, 8:40 AM by hvmcc admin   [ updated May 5, 2016, 10:47 AM ]

                       

           May 21, 2016 - Ngày học cuối củng của lớp Việt ngữ

        May 22, 2016  - Ngày học cuối của các lớp Giáo lý và sinh hoạt Thiếu nhi

Ghi danh cho niên khoá 2016-2017 - Giáo lý, Thiếu nhi, Việt ngữ - Early Registration 2016-2017

posted Mar 23, 2015, 1:01 PM by hvmcc admin   [ updated May 5, 2016, 10:51 AM ]

                        


        Ghi danh GL, TN, VN  - open registration for Giáo lý, Thiếu nhi & Việt ngữ for school year 2016-2017
   
           April 24, 2016
           May 1, 2016
           May 8, 2016
           May 15, 2016
           May 22, 2016

     Ghi danh sau tháng 5 sẽ bị phạt lệ phí trễ -$20 cho mỗi em.  Late registration fee $20 per student after May.
  
     $60 per class.  $150 for 3 classes per student.


     ****Ghi danh tại văn phòng Giáo lý   - Registration is at the CCD office  next to the chapel

 
      
          

Untitled

posted Mar 23, 2015, 12:55 PM by hvmcc admin   [ updated May 3, 2016, 2:07 PM ]            

     

Untitled

posted Mar 10, 2015, 2:24 PM by hvmcc admin   [ updated May 5, 2016, 10:48 AM ]

      

Untitled

posted Dec 17, 2014, 6:46 PM by hvmcc admin   [ updated May 5, 2016, 10:51 AM ]


       

Untitled

posted Dec 15, 2014, 1:41 PM by hvmcc admin   [ updated Feb 9, 2016, 11:08 AM ]Untitled

posted Dec 6, 2014, 9:03 AM by HK Ninh   [ updated Mar 2, 2015, 1:39 PM by hvmcc admin ]   

1-10 of 40