Thông Báo-News & Events

 
         

Thêm sức 2016 - Confirmation class of 2016 (Giáo lý lớp 9 & 10)

posted Sep 1, 2015, 1:55 PM by hvmcc admin   [ updated Nov 5, 2015, 7:38 PM ]         Ngày Thêm sức -April 24, 2016 - Chúa nhật - Thánh lễ 11:30 am

     Confirmation mass - April 24, 2016 - Sunday mass at 11:30 am

Xưng tội rước lễ lần đầu (XTRLLD) 2016 - First Communion 2016 (giáo lý lớp 3a & 3b)

posted Sep 1, 2015, 1:53 PM by hvmcc admin   [ updated Nov 10, 2015, 6:01 AM ]


          
        Ngày tĩnh tâm và xưng tội cho các em -  Thứ bảy - May 14, 2016  - 1:00  pm - 6:00 pm

        First Communion retreat and confession - Saturday - May 14, 2016 - 1:00 pm - 6:00 pm

                                                           ******************************

        Ngày XTRLLĐ - May 15, 2016 - Chúa nhật 11:30 am

        First communion mass - May 15, 2016 - Sunday at 11:30 am


        Bố mẹ và con cái phải có mặt tại nhà thờ lúc 10:00 am sáng Chúa nhật để chụp hình theo số thứ tự -Parents and child must be at church by 10:00 am for picture taking by number order.

Untitled

posted Jun 19, 2015, 8:40 AM by hvmcc admin   [ updated Nov 5, 2015, 7:35 PM ]


      
                                 

     

Ngày nghỉ của các lớp Giáo lý và Thiếu nhi - Holidays for Giáo lý & TN 2015-2016

posted Mar 23, 2015, 1:01 PM by hvmcc admin   [ updated Nov 5, 2015, 7:36 PM ]      
       November 29, 2015 - Thanksgiving break

       December 27, 2015 - Christmas break

       January 3, 2016 - New Year break

       February 7, 2016 - Vietnamese New Year (Tết)

       March 13, 2016 - Spring break

       March 27, 2016 - Easter break
   
      
      

          

Baptism for the month of December 2015

posted Mar 23, 2015, 12:55 PM by hvmcc admin   [ updated Nov 18, 2015, 8:27 PM ]             Lớp học rửa tội (Baptism class for parents & godparents) - December 10 , 2015 -  from 7:15 pm - 9:00 pm             tại văn phòng giáo lý (CCD office)

          Rửa tội - (Baptism) - December 20, 2015  after 11:30 am  mass on Sunday
 
 
 
       ***Xin lưu ý - Cha mẹ và người đỡ đầu phải học lớp rửa tội.  Cha mẹ  phải sống đạo tốt trước khi rửa tội cho con em***
       ***Attention- parents and godparents must take the baptism class.  Parents must be good and practicing Catholics before having the child baptized ***


        Lớp học rửa tội - vào tuần thứ 2 của mỗi tháng nhằm ngày thứ 5 trong tuần /  Baptism class falls on the 2nd week of each month on a Thursday
        Rửa tội các em - vào tuần thứ 3 sau thánh lễ thứ 2 ngày Chúa nhật / Baptism is on the 3rd Sunday of each month after 2nd mass

     

Ngày học cuối của lớp Giáo lý & Thiếu nhi 2015-2016 - End of school year 2015-2016

posted Mar 10, 2015, 2:24 PM by hvmcc admin   [ updated Sep 1, 2015, 1:29 PM ]


        May 22, 2016  - Ngày học cuối của các lớp Giáo lý và sinh hoạt Thiếu nhi

Ghi danh cho niên khoá 2016-2017 - Giáo lý, Thiếu nhi, Việt ngữ - Registration 2016-2017

posted Dec 17, 2014, 6:46 PM by hvmcc admin   [ updated Sep 1, 2015, 1:37 PM ]


        Ghi danh GL, TN, VN  - open registration for Giáo lý, Thiếu nhi & Việt ngữ for school year 2016-2017
   
           April 24, 2016
           May 1, 2016
           May 8, 2016
           May 15, 2016
           May 22, 2016

     Ghi danh sau tháng 5 sẽ bị phạt lệ phí trễ -$20 cho mỗi em.  Late registration fee $20 per student after May.
  
     $60 per class.  $150 for 3 classes per student.


     ****Ghi danh tại văn phòng Giáo lý   - Registration is at the CCD office  next to the chapel

Lunar New Year 2016 - Tết Giáp Thân (con khỉ) 2016

posted Dec 15, 2014, 1:41 PM by hvmcc admin   [ updated Nov 5, 2015, 7:37 PM ]            February 7, 2016 - Giáo xứ tổ chức tết


          Thánh lễ lúc 10:30 am

Untitled

posted Dec 6, 2014, 9:03 AM by HK Ninh   [ updated Mar 2, 2015, 1:39 PM by hvmcc admin ]   

Untitled

posted Mar 17, 2014, 12:56 PM by hvmcc admin   [ updated May 19, 2015, 12:26 PM ]1-10 of 39