Confirmation candidates & sponsors meet this Saturday May 17, 2014

 
         

Baptism for the month of August, 2014

posted Mar 17, 2014, 12:56 PM by hvmcc admin   [ updated Jul 18, 2014, 12:54 PM ]             Lớp học rửa tội (Baptism class for parents & godparents) -  August 14, 2014 -  from 7:15 pm - 9:00 pm             tại văn phòng giáo lý (CCD office)

          Rửa tội - (Baptism) - August 17, 2014  after 10:30 am  mass on Sunday
 
 
 
       ***Xin lưu ý - Cha mẹ và người đỡ đầu phải học lớp rửa tội.  Cha mẹ  phải sống đạo tốt trước khi rửa tội cho con em***
       ***Attention- parents and godparents must take the baptism class.  Parents must be good and practicing Catholics before having the child baptized ***

Giáo Lý, Thiếu Nhi & Việt Ngữ Late registration

posted Mar 11, 2014, 1:00 PM by hvmcc admin   [ updated Jul 24, 2014, 8:17 AM ]

      
      Chương trình ghi danh Giáo lý, Thiếu nhi, Việt ngữ:
  
          August 10 và 17 sau Thánh lễ 8:00 am & 10:30 am
         
          August 24 sau Thánh lễ 8:00 am & 11:30 am
        
   
     *** $60/ per class
     *** $150/ 3 classes
     *** $20 late fee for registration in August
     
 
     Registration for GL, VN, TN begins August 10 & 17 after 8:00 & 10:30 mass.   August 24 after  8:00 & 11:30 mass. 

     Late fee of $20 is applied for each student .
  
    

Niên khóa 2014-2015 cho GL, VN, TN - changes

posted Feb 16, 2014, 3:06 PM by hvmcc admin   [ updated Jul 24, 2014, 8:21 AM ]

 
           August 23, 2014 - Thứ Bảy - Khai giảng lớp Việt ngữ từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa

           August 24, 2014 - Chúa Nhật -  Khai giảng lớp Giáo lý từ 9:30 sáng đến 11:30  sáng  ****Đây là ngày khai giảng lớp Giáo lý nên sẽ dành 2 tiếng cho lớp, không có sinh hoạt Thiếu nhi ****
 
             September 7, 2014 - Chúa Nhật - Khai giảng sinh hoạt Thiếu Nhi từ 10:30 sáng đê'n 11: 30  sáng
 
 
          Viet Ngu class starts on Saturday, August 23, 2014 from 10:00 am - 12:00 pm 
          Giao Ly class starts  on Sunday, August 24, 2014 from 9:30 am - 11:30 am   /  Since this is the first day of giao ly, it will take 2 hours and there will be no TN today


           Viet Ngu class resumes on Saturday September 6, 2014
           Giao Ly continues on Sunday, September 7, 2014 from 9:30 am - 10:30 am
          Thieu Nhi resumes on Sunday, September 7, 2014 from 10:30 am - 11:30 am
          

Untitled

posted Oct 16, 2013, 8:34 AM by hvmcc admin   [ updated Mar 26, 2014, 1:46 PM ]

 

Untitled

posted Sep 23, 2013, 7:14 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:53 PM ]

 
   

Untitled

posted Sep 10, 2013, 12:07 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:54 PM ]

 
 

Untitled

posted Sep 4, 2013, 1:30 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:54 PM ]

 

Untitled

posted Aug 19, 2013, 11:35 AM by hvmcc admin   [ updated Apr 29, 2014, 6:35 PM ]

 
   
 
 
     

Untitled

posted Jun 25, 2013, 12:27 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:55 PM ]

 

posted Apr 16, 2013, 2:54 PM by hvmcc admin   [ updated Dec 27, 2013, 2:18 PM ]

 
 
 

1-10 of 31