Thông Báo-News & Events

 
         

Ghi danh TRỄ cho lớp Giáo lý, Thiếu Nhi, Việt Ngữ - Niên khóa 2015-2016

posted Mar 23, 2015, 1:01 PM by hvmcc admin   [ updated May 19, 2015, 12:26 PM ]      
       - Những ngày ghi danh cho lớp GL,TN, VN sau Thánh lễ 8:00 am & 10:30 am tại văn phòng Giáo lý:

                    August 16, 23

     Late fee $20/student

          

Baptism for the month of June 2015

posted Mar 23, 2015, 12:55 PM by hvmcc admin   [ updated May 19, 2015, 12:25 PM ]             Lớp học rửa tội (Baptism class for parents & godparents) - June 11, 2015 -  from 7:15 pm - 8:30 pm             tại văn phòng giáo lý (CCD office)

          Rửa tội - (Baptism) - June 21, 2015  after 10:30 am  mass on Sunday
 
 
 
       ***Xin lưu ý - Cha mẹ và người đỡ đầu phải học lớp rửa tội.  Cha mẹ  phải sống đạo tốt trước khi rửa tội cho con em***
       ***Attention- parents and godparents must take the baptism class.  Parents must be good and practicing Catholics before having the child baptized ***

     

Untitled

posted Mar 10, 2015, 2:24 PM by hvmcc admin   [ updated Apr 6, 2015, 9:00 PM ]


Untitled

posted Dec 17, 2014, 6:46 PM by hvmcc admin   [ updated Apr 6, 2015, 9:01 PM ]Untitled

posted Dec 15, 2014, 1:41 PM by hvmcc admin   [ updated May 15, 2015, 7:53 AM ]
Untitled

posted Dec 6, 2014, 9:03 AM by HK Ninh   [ updated Mar 2, 2015, 1:39 PM by hvmcc admin ]   

Untitled

posted Mar 17, 2014, 12:56 PM by hvmcc admin   [ updated May 19, 2015, 12:26 PM ]Untitled

posted Mar 11, 2014, 1:00 PM by hvmcc admin   [ updated Apr 6, 2015, 9:02 PM ]

      

Untitled

posted Feb 16, 2014, 3:06 PM by hvmcc admin   [ updated May 15, 2015, 7:54 AM ]

 

Untitled

posted Oct 16, 2013, 8:34 AM by hvmcc admin   [ updated May 15, 2015, 7:54 AM ]

 
    1-10 of 36