Baptism for the month of April, 2014

posted Mar 17, 2014, 12:56 PM by hvmcc admin   [ updated Mar 26, 2014, 1:46 PM ]              Lớp học rửa tội (Baptism class) -  April 10, 2014   from 7:15 pm - 9:00 pm             tại văn phòng giáo lý

          Rửa tội - (Baptism) - April 27, 2014  after 11:30 am  mass on Sunday

Holy week schedule - Chương trình tuần thánh

posted Mar 11, 2014, 1:00 PM by hvmcc admin   [ updated Apr 16, 2014, 9:25 AM ]

      
      @THỨ HAI TUẦN THÁNH:     April 14, 2014                          
            - Thánh lễ lúc 6:30 pm như thường lệ  


      @THỨ BA TUẦN THÁNH:     April 15, 2014
            - Lễ truyền dầu lúc 10:30 am tại Thánh đường St. Vincent de Paul     
                           Địa chỉ: 9500 Neenah Avẹ Austin, TX
            - Thánh lễ tại giáo xứ lúc 6:30 pm như thường lệ


      @THỨ TƯ TUẦN THÁNH :     April 16, 2014
            -Đàng Thánh Giá - 6:00 pm
            -Thánh lễ lúc 6:30 pm như thường lệ


      @THỨ NĂM TUẦN THÁNH:   April 17, 2014
            -Thánh lễ & rửa chân lúc 7:00 pm
            -Chầu đền tạ chung sau thánh lễ
            -Tiếp tục chầu tại nhà nguyện (Nhóm Thánh Linh phụ trách)

           
       @THỨ SÁU TUẦN THÁNH:   April 18, 2014  (Hôm nay không có thánh lễ)
              - Ngắm đứng & Dâng hạt:   6:00 pm - 8:00 pm
            - Nghi thức thứ sáu tuần thánh:   8:15pm
            - Hôn chân sau nghi thức & Rước lễ


        @THỨ BẢY TUẦN THÁNH:   April 19, 2014
           -Đàng Thánh Giá:   7:00 pm
           -Nghi thức & Thánh lễ vọng Phục sinh: 8:00 pm


         @CHÚA NHẬT PHỤC SINH:   April 20,2014   ******Chỉ có 1 Thánh lễ mà thôi ******
           - Thánh lễ:   10:30am 
           - Tiệc trà mừng Chúa phục sinh sau Thánh lễ tại hội trường

                (Phát trứng thỏ cho các em nhỏ, nhớ mang theo giỏ sau lễ)Parish High school scholarship program 2014

posted Feb 16, 2014, 3:06 PM by hvmcc admin

 
 
          To obtain form, please go to www.hvmcc.org
 
           Deadline to submit applicaton - April 20, 2014

Untitled

posted Oct 16, 2013, 8:34 AM by hvmcc admin   [ updated Mar 26, 2014, 1:46 PM ]

 

End of Giáo lý, Thiếu Nhi, Việt ngữ for school year 2013-2014

posted Sep 23, 2013, 7:14 PM by hvmcc admin   [ updated Feb 16, 2014, 3:03 PM ]

 
        Last day of Việt Ngữ - Saturday, May 10, 2014

        Last day of Giáo lý, Thiếu nhi -   Sunday May 11, 2014 

FC & Confirmation retreat - Tĩnh tâm cho lớp XTRLLĐ (3rd grade) & Thêm sức (9th & 10th grade)

posted Sep 10, 2013, 12:07 PM by hvmcc admin   [ updated Mar 1, 2014, 9:04 PM ]

 
 
   May 3, 2014 - Saturday -  First Communion retreat  (1:00 pm - 6:00 pm) - takes place at church
 
   April 12, 2014 - Saturday - Confirmation retreat  (8:00 am - 8:00 pm) - takes place at church

Mass for First Communion & Confirmation - Thánh lễ cho lớp XTRLLĐ và Thêm Sức - 2014

posted Sep 4, 2013, 1:30 PM by hvmcc admin   [ updated Feb 16, 2014, 3:13 PM ]

 
 
       First communion - Sunday - May 4, 2014 - Mass at 11:30 am
 
    Confirmation - Sunday- May 18, 2014 - Mass at 10:30 am

CCD class off - Các ngày nghỉ của chương trình Giáo lý

posted Aug 19, 2013, 11:35 AM by hvmcc admin   [ updated Mar 11, 2014, 12:56 PM ]

 
   
 
  April 20, 2014 - Easter break
 
  May 11, 2014 - END OF GIAO LY FOR SCHOOL YEAR 2013-2014
 
     

Early registration dates for Giáo lý, Thiếu Nhi, Việt Ngữ - 2014- 2015

posted Jun 25, 2013, 12:27 PM by hvmcc admin   [ updated Feb 16, 2014, 3:16 PM ]

 
      Ghi danh sớm cho niên khóa 2014-2015 sẽ bắt đầu những ngày dưới sau Thánh lễ 8:00 am & 11:30am tại văn phòng giáo lý.

      (Below are dates for Giáo lý, Thiếu Nhi, Việt Ngữ EARLY registration)
 
   
 
     April 27, 2014
 
     May 4,  2014
 
     May 14, 2014
 
     May 18, 2014
 
 
 
 
      Nếu ghi danh vào tháng 8, sẽ phải đóng lệ phí trễ   (Registration in August is considered late and late fee is applied)
 

posted Apr 16, 2013, 2:54 PM by hvmcc admin   [ updated Dec 27, 2013, 2:18 PM ]

 
 
 

1-10 of 31