Untitled

 
         

Baptism for the month of December, 2014

posted Mar 17, 2014, 12:56 PM by hvmcc admin   [ updated Nov 18, 2014, 11:58 AM ]             Lớp học rửa tội (Baptism class for parents & godparents) -  December 11, 2014 -  from 7:15 pm - 9:00 pm             tại văn phòng giáo lý (CCD office)

          Rửa tội - (Baptism) - December 21, 2014  after 11:30 am  mass on Sunday
 
 
 
       ***Xin lưu ý - Cha mẹ và người đỡ đầu phải học lớp rửa tội.  Cha mẹ  phải sống đạo tốt trước khi rửa tội cho con em***
       ***Attention- parents and godparents must take the baptism class.  Parents must be good and practicing Catholics before having the child baptized ***

Ngày nghỉ của lớp Giáo Lý, Thiếu Nhi & Việt ngữ -niên khóa 2014-2015

posted Mar 11, 2014, 1:00 PM by hvmcc admin   [ updated Nov 18, 2014, 11:58 AM ]

      
      Những ngày lễ nghỉ của lớp Giáo lý & Thiếu nhi  (No school days for Giáo lý & Thiếu nhi)

          
            1.    November 30, 2014   - Thanksgiving
            2.    December 28, 2014     - Christmas

            3.    January 4, 2015         - American New Year
            4.    February 15, 2015     - Vietnamese New year
            5.    March 15, 2015          - Spring break
            6.    April 5, 2015              - Easter

    ****Last day of Giáo lý & sinh hoạt Thiếu nhi **** - May 17, 2015     Những ngày nghỉ của lớp Việt ngữ ở dưới  (No school days for Việt ngữ class)

            1.  November 29, 2014  - Thanksgiving
            2.  December 27, 2014  - Christmas

            3.  January 3, 2015        - American New Year
            4.  February 21, 2015    - Vietnamese New Year
            5.  March 14, 2015         - Spring break
            6.  March 21, 2015         - Spring break
            7.  April 4, 2015            - Easter

    ****Last day of lớp Việt ngữ **** - May 16, 2015

         

Xưng tội rước lễ lần đầu (Giáo lý lớp 3A & 3B) - First Holy Communion 2015

posted Feb 16, 2014, 3:06 PM by hvmcc admin   [ updated Sep 23, 2014, 1:37 PM ]

 
                      May 2, 2015  - Saturday - First Holy Communion retreat       
                    May 3, 2015 -  Sunday - First Holy Communion mass


      ***Thầy cô giáo lý lớp 3A  -  Nguyễn Duy Giáo,  Nguyễn Nguyệt, Mai Hà Nhi **
  
      ***Thầy cô giáo lý lớp 3B -  Võ Phước ,  Đinh Kathy , Phạm Thiên Kim ***


No Confirmation mass for the class of 2015

posted Oct 16, 2013, 8:34 AM by hvmcc admin   [ updated Oct 20, 2014, 12:24 PM ]

 
        There will not be any confirmation at our church for end of 2015 school year.

       Confirmation is held every 2 years.Untitled

posted Sep 23, 2013, 7:14 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:53 PM ]

 
   

Untitled

posted Sep 10, 2013, 12:07 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:54 PM ]

 
 

Untitled

posted Sep 4, 2013, 1:30 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:54 PM ]

 

Untitled

posted Aug 19, 2013, 11:35 AM by hvmcc admin   [ updated Apr 29, 2014, 6:35 PM ]

 
   
 
 
     

Untitled

posted Jun 25, 2013, 12:27 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:55 PM ]

 

posted Apr 16, 2013, 2:54 PM by hvmcc admin   [ updated Dec 27, 2013, 2:18 PM ]

 
 
 

1-10 of 31