Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church

1107 E. Yager Lane
Austin, TX 78753

(512) 834-8483  Main
(512) 834-8483  Rectory

 
Founded: 1990
Emeritus Pastor - Msgr. Joe Van Anh Nguyen

Pastor - Rev. Le-Minh Pham  - beginning October 26, 2015     MASS  SCHEDULE    -    CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

                                     Daily Mass:   Monday - Friday  - 6:30 pm (Chapel)                           Thánh Lễ ngày thường Thứ Hai đến Thứ Sáu:  6:30pm (nhà nguyện)
                                         Saturday Mass:   6:30pm                                                                    Thánh Lễ ngày Thứ Bảy:   6:30pm
                                         Sunday Mass:  8:00 am  & 11:30 am                                                  Thánh Lễ ngày Chúa Nhật:  8:00am &  11:30am
                                         Holy Day Obligation Mass:  8:00am  & 7:00 pm                                Thánh Lễ trọng buộc:  8:00 am & 7:00 pm


ADORATION   -   CHẦU THÁNH THỂ

                                    Every first Friday of the month:  9:00am - 6:00pm (Chapel)                                   Chầu Thứ Sáu đầu tháng -  9:00am đến 6:00 pm (nhà nguyện)
                                        Adoration & Benediction:  after 6:30 pm first Friday of the month mass              Đền Tạ Thánh Tâm - sau lễ 6:30 pm thứ Sáu đầu tháng
                                        Adoration & Benediction:  after 6:30 pm first Saturday of the month mass          Đền Tạ Mẫu Tâm - sau lễ 6:30 pm thứ Bảy đầu tháng


HOLY DAY OBLIGATION    -    CÁC THÁNH LỄ TRỌNG BUỘC
                                   
                                   January 1  - Mary Mother of God                                                         January 1 - Lễ Mẹ Thiên Chúa
                                       August 15 - Feast of the Assumption                                                  August 15 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
                                       November 1 - All Saints                                                                         November 1 - Lễ Các Thánh
                                       December 8 - Immaculate Conception                                                 December 8 - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
                                       December 25 - Christmas                                                                      December 25 - Lễ Chúa Giáng Sinh
                     
     
                                                      CONFESSION SCHEDULE       -     CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TỘI

                                  Weekly Saturday:  5:00 pm - 6:00 pm                                                     Thứ Bảy mỗi tuần:  5:00 pm - 6:00 pm       
                                      Schedule appointment if needed                                                            Bất cứ khi nào - xin hẹn trước    
                                                                                                     Chương trình hòa giải - Advent confession

                                                                                         December 13, 2015 (Sunday) - 4:00 pm  (Many priests help with confession at church)
                                                                       
                                                                                   
                                                                                         December 16, 2015 (Wednesday) - 5:00pm - 6:00 pm (in chapel)  -Cha ngồi tòa thêm trong mùa vọng
                                                                                         December 17, 2015 (Thursday) - 5:00 pm - 6:00 pm (in chapel) - Cha ngồi tòa thêm trong mùa vọng

                                                                            
                                                       Thánh Lễ Giáng Sinh -Christmas mass

                                                                                                         December 24, 2015 - (Thursday) -Christmas Eve mass for children - 4:30pm     
                                                                                                                         - (Thursday) -Christmas Eve mass for adult - 8:00pm

                                                                                                         December 25, 2015 - (Friday) -Christmas Day mass  - 9:00am

                        

                                                                                   Thánh Lễ Mẹ Thiên Chúa - New Year's mass

                                                                                       December 31, 2015 - (Thursday) - Mary Mother of God (New Year's Eve) mass - 5:00 pm
                                                                                                                        
                                                                                       January 1, 2016- (Friday) - Mary Mother of God (New Year) mass - 9:00 am