Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church

1107 E. Yager Lane
Austin, TX 78753

(512) 834-8483  Main    (512) 834-8483  Rectory

     MASS SCHEDULE DURING SUMMER  -     THÁNH LỄ TRONG MÙA HÈ


       Starting May 29, 2016   thru   August 21, 2016    - Sunday mass will be at 8:00 am & 10:00 am

       

 
Founded: 1990

Pastor - Rev. Le-Minh Pham  - beginning October 26, 2015

(Emeritus Pastor - Msgr. Joe Van Anh Nguyen)
     MASS  SCHEDULE    -    CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

    Daily Mass:   Monday - Friday  - 6:30 pm (Chapel)            Thánh Lễ ngày thường Thứ Hai đến Thứ Sáu:                                                                                                                                                      6:30pm (nhà nguyện)
     Saturday Mass:   6:30pm                                                     Thánh Lễ ngày Thứ Bảy:   6:30pm
     Sunday Mass:  8:00 am  & 11:30 am                                   Thánh Lễ ngày Chúa Nhật:  8:00am &  11:30am
     Holy Day Obligation Mass:  8:00am  & 7:00 pm                Thánh Lễ trọng buộc:  8:00 am & 7:00 pm


ADORATION   -   CHẦU THÁNH THỂ

     Every first Friday of the month:                                             Chầu Thứ Sáu đầu tháng:
         9:00am - 6:00pm (Chapel)                                                       9:00am đến 6:00 pm (nhà nguyện)

     Adoration & Benediction:                                                       Đền Tạ Thánh Tâm:
         after 6:30 pm first Friday of the month mass                        sau lễ 6:30 pm thứ Sáu đầu tháng

     Adoration & Benediction:                                                       Đền Tạ Mẫu Tâm:
         after 6:30 pm first Saturday of the month mass                   sau lễ 6:30 pm thứ Bảy đầu tháng


HOLY DAY OBLIGATION    -    CÁC THÁNH LỄ TRỌNG BUỘC
                                   
    January 1  - Mary Mother of God                                    January 1 - Lễ Mẹ Thiên Chúa
        August 15 - Feast of the Assumption                            August 15 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
        November 1 - All Saints                                                   November 1 - Lễ Các Thánh
        December 8 - Immaculate Conception                           December 8 - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
        December 25 - Christmas                                                December 25 - Lễ Chúa Giáng Sinh
                     
     
              CONFESSION SCHEDULE       -     CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TỘI

        Weekly Saturday:  5:00 pm - 6:00 pm                                    Thứ Bảy mỗi tuần:  5:00 pm - 6:00 pm       
        Schedule appointment if needed                                           Bất cứ khi nào - xin hẹn trước